AVG privacy reglement - Algemene verordening gegevensbescherming - Fotoclub Noord-Beveland

Ga naar de inhoud

AVG privacy reglement - Algemene verordening gegevensbescherming

Privacyreglement Fotoclub NoordBeveland. (klik hier om dit bestand te downloaden/printen).

1. Inleiding
2. Definities
3. Hoe verzamelen wij informatie
4. Welke informatie verzamelen wij over Gebruikers
5. Welke informatie verzamelen wij over de leden
6. Hoe gebruiken wij deze informatie
7. Met wie delen wij deze informatie
8. De rechten van gebruikers ten aanzien van hun informatie
9. Personen jonger dan 18 jaar
10. Beveiliging van informatie
11. Links naar websites van derden
12. Contact opnemen
13. Aanpassingen van het privacyreglement

1. Inleiding
Dit privacyreglement is van toepassing op het beheer en de verwerking van persoonsgegevens door de Fotoclub Noord-Beveland (FCNB).

2. Definities
Persoonsgegevens • elk gegeven betreffende de gebruiker, waarmee de gebruiker direct of indirect herleid kan worden, waaronder begrepen een IP-adres.
Gebruikers zijn de bezoekers van de website.
Leden zijn de leden van de FCNB.
Privacy document • het onderhavige privacy reglement van de FCNB.

3. Hoe verzamelen wij informatie
De FCNB verzamelt de informatie via het aanmeldingsformulier voor lidmaatschap van de vereniging.

4.Welke informatie verzamelen wij over Gebruikers
De FCNB verzamelt geen gegevens over de gebruikers van de website.

5. Welke informatie verzamelen wij over de leden
De vereniging vraagt bij het aanmelden voor lidmaatschap de volledige NAWgegevens, inclusief geboortedatum, telefoonnummers en mailadres, alsmede welke camera men in gebruik heeft.
Deze gegevens blijven binnen de vereniging en worden door het bestuur niet aan derden verstrekt.
De persoonsgegevens worden tevens vermeld op de ledenlijst welke is geplaatst op het afgeschermde gedeelte van de website en met een wachtwoord alleen voor de leden toegankelijk is. De vereniging gaat ook uit van de eigen verantwoordelijkheid van de leden om geen informatie van het afgeschermde gedeelte van de website met derden te delen.
Bij aanvang van het lidmaatschap geven de leden toestemming tot het plaatsen van foto’s met naamsvermelding op het afgeschermde deel van de website.
Het aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap is als bijlage bij dit Privacyreglement gevoegd en daarmee onlosmakelijk verbonden.

6. Hoe gebruiken wij deze informatie
Om de Dienstverlening te kunnen bieden:
De opgeslagen gegevens worden gebruikt voor alle soorten van correspondentie met de leden, waaronder informatie met betrekking tot de clubavonden, fotografie activiteiten, lezingen en vergaderingen etc. alsmede voor het aanschrijven van de leden voor betalingen van contributie en bijdrage voor activiteiten.

7. Met wie delen wij deze informatie
De informatie met betrekking tot de gegevens van de leden wordt gedeeld met de bestuursleden die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun bestuursfunctie. De informatie wordt tevens geplaatst op het afgeschermde ledendeel van de website.
De informatie wordt niet gedeeld met derden, waaronder eveneens te verstaan overheidsinstanties en commerciële partijen.

8. De rechten van Gebruikers ten aanzien van hun informatie
Personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, hebben op grond van de wet bepaalde rechten. De leden kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de informatie die door de FCNB wordt verwerkt en opgeslagen en deze desgewenst laten aanpassen. Indien een lid van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kan dat door contact op te nemen via het e-mailadres fcnoordbeveland@zeelandnet.nl.  

9. Personen jonger dan 18 jaar
Personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben (minderjarigen), mogen zich uitsluitend met toestemming van een ouder of wettelijk voogd aanmelden als lid van de vereniging.  De ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige leden dienen in het belang van de minderjarige dit privacyreglement te lezen en kunnen in plaats van de minderjarige de rechten van de betreffende minderjarige uitoefenen.

10. Beveiliging van informatie
De FCNB handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van informatie over de leden en bezoekers van de website dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

11. Links naar websites van derden
De Dienstverlening kan links naar websites van derden bevatten. De FCNB is niet verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens door de organisaties die deze websites aanbieden. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende website.  

12. Contact opnemen
Vragen over dit privacyreglement of over de wijze waarop de FCNB gegevens van de leden verwerkt, kunnen gesteld worden via het e-mailadres info@fotoclub-noord-beveland.nl

13. Aanpassingen van het privacyreglement
Het kan zijn dat de FCNB in de toekomst besluit tot aanpassing van dit Privacyreglement. Mocht dat het geval zijn, dan zal de FCNB de leden hierover vooraf op de hoogte stellen door publicatie van het gewijzigde Privacyreglement. De leden wordt dan ook aangeraden deze verklaring regelmatig te checken op wijzigingen.  
Dat kan eenvoudig door na te gaan of de onderstaande referentie is aangepast sinds het vorige gebruik van de Dienstverlening. De meest actuele en toepasselijke versie van het privacyreglement kan altijd op de website geraadpleegd worden.  

Privacy reglement FCNB versie 2018.08.
Copyright: 2012-2022 - Webdesign: Hans Schalk - KvK-nummer: 55268382
Terug naar de inhoud